SAR / MSA – vad betyder det?

När man läser om arkitekter eller söker efter arkitekter på nätet stöter man ofta på förkortningarna SAR/MSA efter arkitektens namn. Vad står förkortningarna för och vad innebär de?

SAR / MSA

SAR/MSA är en av de skyddade yrkes- och medlemstitlar som visar att arkitekten är utbildad i arkitektur och medlem i branschorganisationen Sveriges Arkitekter. Motsvarande yrkestitlar finns även för landskapsarkitekter (LAR/MSA), inredningsarkitekter (SIR/MSA) och planeringsarkitekter (FPR/MSA).

De olika förkortningarna SAR, LAR, SIR och FPR är kvar sedan de olika arkitektinriktningarna hade sina egna riksförbund. SAR står för Sveriges Arkitekters Riksförbund, LAR för Landskapsarkitekternas Riksförbund, SIR för Sveriges Inredningsarkitekters Riksförbund och FPR för Fysiska Planerares Riksförbund.

Sveriges Arkitekter

Sedan den 1 juli 2002 är de fyra riksförbunden sammanslagna till bransch- och fackorganisationen Sveriges Arkitekter. Sveriges Arkitekter erbjuder medlemsskap till utbildade arkitekter. Ett medlemsskap förkortas MSA, Medlem i Sveriges Arkitekter. MSA är alltså en medlemstitel och får användas så här: Arkitekt MSA, Inredningsarkitekt MSA, Landskapsarkitekt MSA eller Planeringsarkitekt MSA.

Utöver medlemstitel finns alltså yrkestitlarna SAR, LAR, SIR och FPR, som indikerar vilken typ av arkitekt man är. För att få använda en yrkestitel måste man förutom att vara medlem i Sveriges Arkitekter även ha en examen från en arkitektutbildning. Man måste dessutom ha minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet inom arkitektur, förvärvad inom EU.

När du stöter på en arkitekt med förkortningen SAR/MSA bakom sitt namn, vet du alltså att du har att göra med en utbildad arkitekt med minst två års yrkesverksamhet bakom sig!

Mer om de olika arkitektkategorierna

En arkitekt arbetar med att rita byggnader med målet att de ska fungera både konstnärligt och praktiskt med omgivningen och till funktionen. Till uppdraget hör också att skapa en bra planlösning och ljusförhållanden inomhus. För detta krävs goda kunskaper i byggnadskonstruktion och material, men även ett estetiskt sinnelag. En arkitekt SAR/MSA har en examen i arkitektur, minst två års yrkesverksamhet och är medlem i Sveriges Arkitekter. Kask Arkitekters medarbetare Hando Kask är arkitekt SAR/MSA.

En landskapsarkitekt formger den yttre miljön i städer, naturreservat, rekreationsområden och liknande. I städerna kan det handla om att göra om ett torg eller att anlägga en park. Även gatu- och vägmiljöer är ett område där landskapsarkitekter ofta är inblandade. En landskapsarkitekt LAR/MSA har en femårig utbildning från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, minst två års yrkesverksamhet och är medlem i Sveriges Arkitekter.

En inredningsarkitekt designar och ritar inomhusmiljöer och inreder bostäder, kontor och andra offentliga miljöer. Det handlar om att göra inredningen funktionell och samtidigt harmoniera med byggnaden eller bostaden. En inredningsarkitekt SIR/MSA har en femårig utbildning från Konstfack i Stockholm eller HDK i Göteborg, minst två års yrkeserfarenhet och är medlem i Sveriges Arkitekter.

En planeringsarkitekt arbetar med fysisk planering av miljöer, såsom markanvändning, vatten och bebyggda miljöer. Arbetet sker ofta på uppdrag av kommunernas stadsbyggnadskontor, boverket eller räddningsverket. Ett exempel är detaljplaner för bostadsområden där det gäller att bevara befintliga kulturhistoriska och miljömässiga värden. En planeringsarkitekt FPR/MSA har en femårig utbildning från Blekinge Tekniska Högskola, minst ett års yrkesverksamhet samt är medlem i Sveriges Arkitekter.

 

Dina arkitekter i Stockholm!
13 Apr 2021